1 -

1

2

3

4

2 -

1

2

3

4

3 -

1

2

3

4

4 -

1

2

3

4

5 -

1

2

3

4

6 -

1

2

3

4

7 -

1

2

3

4

8 -

1

2

3

4

9 -

1

2

3

4

10 -

1

2

3

4

11 -

1

2

3

4

12 -

1

2

3

4

13 -

1

2

3

4

14 -

1

2

3

4

15 -

1

2

3

4

16 -

1

2

3

4

17 -

1

2

3

4

18 -

1

2

3

4

19 -

1

2

3

4

20 -

1

2

3

4

21 -

1

2

3

4

22 -

1

2

3

4

23 -

1

2

3

4

24 -

1

2

3

4

25 -

1

2

3

4

26 -

1

2

3

4

27 -

1

2

3

4

28 -

1

2

3

4

29 -

1

2

3

4

30 -

1

2

3

4

31 -

1

2

3

4

32 -

1

2

3

4

33 -

1

2

3

4

34 -

1

2

3

4

35 -

1

2

3

4

36 -

1

2

3

4

37 -

1

2

3

4

38 -

1

2

3

4

39 -

1

2

3

4

40 -

1

2

3

4

1-

بیشترین جمعیت ایل شاهسون در کدام قسمت از ایران ساکن هستند؟

1-

محدوده آذربایجان

2-

استان فارس

3-

جنوب و جنوب غرب کشور

4-

غرب کشور

2-

آب را باید در چه شرایطی نگهداری کرد؟

1-

1)ظورف در باز  

2-

در محیط آزاد 

3-

ظروف در دار

4-

یخچال

3-

کدام صنایع دستی استان همدان از شهرت بیشتری برخوردار است؟

1-

چاقووورشو سازی

2-

چرم وسفال 

3-

قالی وگلیم گل برجسته

4-

سوزن دوزی ونمد بافی

4-

دونر کبابی از غذاهای معروف کدام کشور است؟

1-

مالزی                   

2-

ایران              

3-

عربستان         

4-

ترکیه

5-

اکثر مردم لبنان به چه زبانی صحبت می کنند؟

1-

فرانسه وعربی              

2-

عربی وایرانی          

3-

انگلیسی وعربی

 

4-

انگلیسی وفرانسه

6-

کدامیک از موارد زیر جزء مقاصد گردشگری طبیعی شمال کشور نمی باشد؟

1-

ماسوله                                        

2-

        کلاردشت

3-

جنگل های حرا                                         

4-

  دریاچه ولشت

 

7-

کلاه"کپی"جزو پوشاک کدامیک از اقوام ایرانی است؟

1-

قوم کرد 

2-

قوم شاهسون

3-

عشایر قشقایی

4-

عشایر بختیاری

8-

بعد از صفویه کدامیک از شاهان توانستند اقتدار دوباره ایران رابرگردانند؟

1-

فتحعلی شاه 

2-

ناصر الدین شاه

3-

نادر شاه 

4-

کریم خان

9-

درکدامیک از اقوام ایرانی زبان ولهجه هر طایفه بایکدیگر متفاوت است؟

1-

قوم بلوچ

2-

قوم لر

3-

قوم کرد

4-

عشایر

10-

وضعیت اجتماعی زن درتانزانیا چگونه است؟

1-

فقط مجاز تحصیل درمقاطع پائین است

 

2-

چون همانند مرد به فعالیت مشغول است مورد احترام است

 

3-

به دلیل فقر والزام به فعالیت جایگاه مناسبی ندارد

 

4-

آنها زن را سبک مغز ونادان می پندارند

11-

کدامیک از موارد زیر جهت جلوگیری از التهاب صدا باید رعایت شود؟

1-

قرار گرفتن در مجاورت تغییرات ناگهانی آب و هوا

2-

خوابیدن با دهان باز

3-

استفاده از پوشش های کرک دار

4-

خوابیدن در اتاق بیش از حد گرم

12-

حرم عبد العظیم جزءکدام سبک معماری است؟

1-

سبک خراسانی

2-

سبک آذری

3-

سبک اصفهانی

4-

سبک رازی

13-

چه چیزی درزیمبابوه از قداست ویژه ای برخورداراست؟

1-

قبیله                    

2-

زمین

 

3-

ارث                         

 

4-

غرور ملی

14-

اگر در محل کار با همکاران مشکل داشتیم چکار کنیم؟

1-

از همکاران دیگر قسمتها کمک می گیریم

2-

با اتحاد خودمان مشکل را حل می کنیم

3-

به رئیس مراجعه می کنیم

4-

به مقام مافوق مراجعه می کنیم

15-

کدامیک از بناهای مذهبی اسلامی جالب ترین هنر های تزئینی را دارند؟

 

1-

حرم شاهزاده شاه چراغ

2-

مسجد گوهر شاد                                        

3-

حرم حضرت معصومه(س)                            

4-

 حرم شاهزاده عبد العظیم

 

16-

آریو برزن که بود؟

 

1-

دانشمند دوره ایلخانی

2-

دانشمند یونانی

3-

یکی از شاهان ماد

4-

یکی از سرداران هخامنشی

17-

قلمرو تمدن عیلام کجا بود؟

1-

قسمت هایی از خوزستان و فارس کنونی بوده است

قسمت هایی از ایلام و کردستان کنونی بوده است

2-

قسمت هایی از مرکز و شمال خوزستان کنونی بوده است

3-

قسمت هایی از خوزستان و فارس کنونی بوده است

4-

قسمت هایی از خوزستان و فارس کنونی بوده است

18-

بخشی از جلگه بین النهرین در کدام قسمت ایران قرار گرفته است؟

1-

جنوب غربی

2-

مرکز                                                   

3-

خوزستان                                               

4-

آذربایجان

 

19-

در صورتی که بایکی از همکاران آشنایی بیشتری داریم چطور باید سلام کرد؟

1-

سلام کرده ودست می دهیمو احوالپرسی می کنیم

2-

سلام کرده وتبسم می کنیم وسر فرود می آوریم

3-

سلام کرده ودست می دهیم

4-

فقط دست می دهیم

20-

قوم بلوچ درکدام قسمت از ایران ساکن هستند؟

 

1-

شمال شرقی                            

2-

جنوب غربی

3-

جنوب شرقی                             

4-

شمال غربی

21-

تنفس کوتاه و ناقص سبب چه چیز می شود؟

1-

باعث التهاب ماهیچه های شکمی می شود

2-

باعث تنگی نفس در کهنسالی می شود

3-

فعالیت های روزمره مختل می شود

4-

)ریه افرادی به طور کامل اکسیژن ذخیره نمی کنند

22-

کدامیک از پادشاهان زیر در پیش از اسلام حکومت نداشتند؟

1-

مادها

2-

ساسانیان

3-

سامانیان 

4-

)هخامنشیان

23-

گچمه چیست وسوغات کدام استان است؟

1-

ترکیب بافت گلیم وجاجیم –استان لرستان

2-

ترکیب بافت گلیم وگبه-استان چهارمحال وبختیاری

3-

ترکیب بافت قالی وگلیم-استان چهارمحال وبختیاری

4-

ترکیب بافت قالی وجاجیم –استان لرستان

24-

میزان زیاد سم زنبور در بدن چه عواقبی دارد؟

1-

شوک آنافیلاکسی  

2-

کهیر

3-

التهاب 

4-

خارش

25-

مهمترین جشنواره لبنان در کجا برگزارمی شود؟

1-

حریره                                    

2-

بعلبک

 

3-

بیروت                                  

 

4-

بغداد

26-

کدام نوع سوختگی به بافتهای داخلی بدن آسیب می رساند؟

1-

1)سوختگی با مواد شیمیایی

2-

سوختگی با برق

3-

استفاده از پماد

4-

سوختگی با آتش

27-

مطالعات جغرافیای جهانگردی در چه زمینه ای است؟

1-

روابط طبیعت و گردشگری

2-

امکانات ویژه توریستی

 

3-

محیط های طبیعی خاص

4-

روابط انسان با محیط

28-

نوازندگان و خوانندگان لر چه نام دارند؟

1-

توشمال و لوطی

2-

آریایی و توشمال 

3-

آریایی و لوطی

4-

لوطی و توشمال

29-

مردم گیلان در گذشته برای مراسم عزا چه لباسهایی می پوشیدند؟

1-

پوشش خاصی نداشتند

2-

لباس های تیره 

3-

لباس های سیاه

4-

لباس های کهنه و مندرس

30-

کدام سبک معماری فاقد تزئینات است؟

1-

سبک اصفهانی 

2-

سبک خراسانی  

3-

سبک رازی

4-

سبک آذری

31-

حرم عبد العظیم جزءکدام سبک معماری است؟

1-

سبک اصفهانی 

2-

سبک خراسانی

3-

سبک رازی

4-

سبک آذری

32-

در صورت آلوده شدن چشم با مواد شیمیایی بهترین کار چیست؟

1-

پانسمان 

2-

درآوردن لباس های آلوده 

3-

شستشو باآب فراوان

4-

استفاده از پماد

33-

اگر تکه های غذا در میان دندان گیر کرد چگونه آن را خارج کنیم؟

1-

با عذر خواهی میز را ترک کرده و به دستشویی رفته و سپس آن را خارج می کنیم

 

2-

با خلال دندان آن را خارج می کنیم

3-

با دست جلوی دهان را گرفته و آن را خارح می کنیم

4-

عذر خواهی کرده و با خلال دندان آن را خارج می کنیم

34-

قوم ترکمن در کدامیک از نواحی ایران ساکن نیستند؟

1-

ترکمن  صحرا 

2-

جنوب شرقی دریای خزر

3-

اطراف رودخانه اترک و گرگان رود

4-

حاشیه خلیج فارس و دریای عمان

35-

علت بروز کمردرد بدون داشتن عامل خطر در کامندان چیست؟

1-

بی خوابی

2-

صندلی قابل تنظیم

3-

استرس های شغلی

4-

آسیب های کششی

36-

محل ماساژ قلبی در بالغین در کدام قسمت انجام می شود؟

1-

دوانگشت بالاتر از انتهای استخوان جناق سینه

2-

دوانگشت بالاتر از انتهای استخوان جناق سینه

3-

یک سانتی متر پائین تر از خطی که دو نوک سینی را به هم وصل می کنند

4-

روی استخوان جناق سینه

37-

?When is the start of the blossoming in Iran culture

 

1-

Ghaznavids

2-

Samanids and safavids

3-

Tahirids, Safavids ,  samanids ahd Boyod's

4-

Iranian post-Islamic dynasties

38-

بزرگترین ایل کشور کدذام است؟

1-

ایل کشکولی

2-

ایل شاهسون 

3-

ایل بختیاری

4-

ایل قشقایی

39-

از پایان دوره ساسانیان تا پایان دوره قاجاریه حدود چند خاندان مستقل و نیمه مستقل بر ایران حکومت کردند؟

1-

پانصد و پنجاه

2-

پانصد                                         

3-

صدوپنجاه

 

4-

پنجاه                                            

40-

چه مواردی در معماری مورد بررسی قرار می گیرد؟

1-

چگونه فضارا با استفاده از انواع مصالح وروش های مختلف به نحوه خلاق سازمان دهی کنیم

2-

هنر وعلم طراحی وبنای ساختمان ها

3-

چگونه فضارا با استفاده از انواع مصالح وروش های مختلف به نحوه خلاق سازمان دهی کنیم

4-

اصول زیبایی شناسی برگرفته از هنر علم وریاضیات

کلیه حقوق این سایت برای مجتمع آموزشی پالس محفوظ می باشد.
طراحی سایت : ایلحان